THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN CHIẾN LƯỢC, LÊN KẾ HOẠCH CHÍNH SÁCH. ĐÃ HOÀN THÀNH TRÊN 700 DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM.

PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ TINH THẦN DOANH NGHIỆP, VINACONECT MANG CÁC KIẾN THỨC, BÍ QUYẾT, KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN NHẰM HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH.