Phát triển bền vững

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÙNG OPENASIA

Chúng tôi mong muốn xây dựng một nền văn hóa hướng tới phát triển bền vững thông qua mọi hoạt động của công ty. Đó là cách chúng tôi quản lý và vận hành doanh nghiệp của mình nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất, quan tâm chăm sóc môi trường, đảm bảo lợi nhuận và thúc đẩy tính dài lâu. Với chúng tôi, phát triển bền vững không chỉ là lựa chọn, đó là sự cần thiết mà chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện với tất cả trái tim mình.

Chúng tôi luôn gắn kết hiệu quả kinh doanh với cam kết bảo vệ môi trường, xã hội và cộng đồng thông qua các hoạt động hàng ngày như sau:

While sustainability often focuses on a company’s impact on the local and global community, we think the starting point has to be the people behind the scenes. Creating a positive work culture with a healthy work-life balance allows us to contribute more to our clients and the world around us. At Openasia, we see developing our people as key to growing the company as a whole. We want to help everyone at Openasia become the best possible version of themselves, because this allows them to positively impact their surroundings and drive our business forward. By focusing Openasia’s vision of sustainability on the three Ps (Planet, People and Profit) with People at the center, we can improve ourselves, our company and our world.

Giảm thiểu ảnh hưởng môi trường trong công việc.

Giảm nhiên liệu, năng lượng, nước và các nguồn tài nguyên khác cần thiết trong hoạt động

Tăng cường tái chế và tái sử dụng nhằm hạn chế tối đa rác thải

Nỗ lực quản lý chuỗi cung ứng gắn liền với việc xem xét các tác động đối với môi trường

Tích cực tham gia các vấn đề bền vững.

Thường xuyên giao tiếp với khách hàng, nhân viên và nhà cung ứng về các vấn đề bền vững, bao gồm mục tiêu và các nỗ lực

Tạo cơ hội cho khách hàng, nhân viên, nhà cung ứng và cộng đồng tham gia tích cực vào các chương trình phát triển bền vững.

Tăng tính minh bạch và công bố hiệu suất bền vững thông qua báo cáo định kỳ 6 tháng, áp dụng cho tất cả các công ty thành viên.

Hỗ trợ phát triển bền vững.

Phối hợp với cộng đồng để cùng phát triển bền vững, thường xuyên đánh giá các tác động xã hội, kinh tế và môi trường.

Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ tiên tiến để hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp và giảm thiểu sử dụng nguồn tài nguyên.

Regenerate Future

  • Commit the no-use of children labor, no illegal employment, equal men & women rights, etc…
  • Without constraint, set out reduce the staff turnover and, if possible, to open another 2,000 jobs by 2025.
  • Create a Support Fund equivalent to 1% Profit aimed at “Education”. That Fund will select projects in connection with under-favored regions’ schools, including the “A Day In My Life” Program where pupils are invited for one day to participate in one activity of the company.
  • Incite departments at Group level and subsidiaries to work with or employ people with disabilities.
  • At Group level, arrange a one day “Garage Sale”. At subsidiaries, support re-commerce projects.
  • Organize a Garbage Collection Day for all staff.
  • Implement the Employee Happiness Survey and develop an action-plan to increase staff’s engagement
  • Increase the number of staff to join the Collective Agreement.
  • Develop at Group level and subsidiaries a relevant criteria check-list for suppliers, in particular looking at angles reducing plastic and paper and setting anti-corruption regulations.

what we have done

Quaepe ruptati dem rereste mporum ea volorios eati blabo. Cimpore henimusdae volorestias veniam is aci as reptata nemporeratur sinis dolo dis modi omni quis eos nis molorionem etur sequid escimag nihit.

Modi omni quis eos nis molorionem etur sequid escimag nihit, sum renis ne pe demqui que parcitius mintur, quis dolorem aut erspero comnis qui offictis poreste dit faccuptae nonsequi doluptae conse?

what will we do

Quaepe ruptati dem rereste mporum ea volorios eati blabo. Cimpore henimusdae volorestias veniam is aci as reptata nemporeratur sinis dolo dis modi omni quis eos nis molorionem etur sequid escimag nihit.

Modi omni quis eos nis molorionem etur sequid escimag nihit, sum renis ne pe demqui que parcitius mintur, quis dolorem aut erspero comnis qui offictis poreste dit faccuptae nonsequi doluptae conse?